Naturen

Närbild på vita blommor med skog i bakgrunden.
Foto: Gustav Stegfors

Skogskyrkogården är inte enbart en begravningsplats, det är även en plats som myllrar av liv.

Naturen i centrum

Redan i entrén till Skogskyrkogården möts besökaren det böljande vackra landskapet. Inga gravar syns – en markering att naturen ska vara det centrala, inte gravarna. Gravplatserna finns istället främst inne i skogspartierna.

I motsats till andra samtida kyrkogårdar är gravarna små. Ingen grav skulle nämligen vara större än någon annan för att visa att alla människor är lika inför döden.

Djurlivet

På Skogskyrkogården finns många djur. Hare, ekorre, och räv bor här. Ibland ställer även rådjur till med problem när de äter av de planterade blommorna. På Skogskyrkogården finns även bikupor. I näckrosdammen finns södra Stockholms enda population av större vattensalamander. Fågelskådare kan se häckande duvhök, korp och stenknäck. 

Flera hotade, rödlistade, arter finns här som talltickan och reliktbocken: Talltickan är en svamp som nästan bara växer på riktigt gamla tallar. Reliktbocken är en liten skalbagge som också trivs i gamla tallar.

Tallarna

På gravkvarteren finns nästan 10 000 tallar. Många av tallarna är över 200 år gamla, men på grund av olika trädsjukdomar och gravgrävningar blir de allt färre.

För att säkra tillväxten återplanteras plantor uppdrivna från kottefrön från de finaste tallarna. Medan de unga tallplantorna växer upp kommer tallbeståndet att vara flerskiktat jämfört med den pelarsal vi ser idag.

Uppdaterad